Algemene voorwaarden VitaHealthCoach

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1
Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.2
VitaHealthCoach: de eenmanszaak VitaHealthCoach, gevestigd te Zeist en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83176047.
1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met VitaHealthCoach een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.
1.4
Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, met betrekking tot advisering, begeleiding, trainingen, programmas en ontwikkeling op het gebied van gezondheid, sport en beweging in de ruimste zin van het woord, die VitaHealthCoach voor of ten behoeve van de opdrachtgever verricht.
1.5
Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, met als doel VitaHealthCoach diensten te laten verrichten in opdracht of ten behoeve van de opdrachtgever.
1.6
Partijen: VitaHealthCoach en de opdrachtgever samen.
1.7
Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving.
1.8 Dag: kalenderdag.
1.9 Website: www.vitahealthcoach.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door VitaHealthCoach gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten
en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 Van deze algemene voorwaarden kan in beginsel niet worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.3 Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van derden die door VitaHealthCoach zijn ingehuurd betreffende de uitvoering van de overeenkomst.

2.5 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst, prevaleren de afspraken uit de overeenkomst.
2.6 VitaHealthCoach kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen. VitaHealthCoach zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever ter hand stellen danwel deze op haar website publiceren. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst met VitaHealthCoach te ontbinden, indien hij niet akkoord gaat met een (ingrijpende) wijziging in de algemene voorwaarden.

2.7 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
2.9 Indien VitaHealthCoach op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de opdrachtgever nimmer enige rechten aan worden ontleend.

Algemene voorwaarden VitaHealthCoach Versie: februari 2022

Pagina 1 van 9

Artikel 3. Aanbod

3.1 Een aanbod van VitaHealthCoach is vrijblijvend en wordt schriftelijk aangeboden, bijvoorbeeld via de website van VitaHealthCoach, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.2 Een aanbod kan gebaseerd zijn op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na het aanbod blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft VitaHealthCoach het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.3 Ieder aanbod van VitaHealthCoach heeft uitsluitend betrekking op de diensten en de omvang daarvan, zoals in het aanbod staat vermeld. In het aanbod van VitaHealthCoach is geen vergoeding voor meerwerk inbegrepen.
3.4 VitaHealthCoach kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.

3.5 VitaHealthCoach heeft het recht een aanmelding van een opdrachtgever te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever het aanbod van VitaHealthCoach aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden. De opdrachtgever accepteert het aanbod van VitaHealthCoach door schriftelijke c.q. digitale ondertekening van het inschrijfformulier en betaling van de eerste termijn.

4.2 VitaHealthCoach bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat VitaHealthCoach deze bevestiging heeft verzonden kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
4.3 In uitzondering op het eerste lid komt de overeenkomst slechts tot stand nadat VitaHealthCoach binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of de opdrachtgever aan diens betalingsverplichting kan voldoen en van overige feiten en facturen die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft VitaHealthCoach recht om de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.4 De overeenkomst is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar aan derde. Indien de opdrachtgever jonger is dan 18 jaar, dient een wettelijk vertegenwoordiger het inschrijfformulier te ondertekenen. Indien de opdrachtgever 16 jaar of ouder is, dient de opdrachtgever de overeenkomst eveneens te ondertekenen ter kennisname.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 VitaHealthCoach voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. VitaHealthCoach heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
5.2 VitaHealthCoach spant zich in om de gegevens die VitaHealthCoach voor de opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. 5.3 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door of namens VitaHealthCoach.

5.4 VitaHealthCoach is gerechtigd, zonder nadere kennisgeving aan de opdrachtgever, de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van VitaHealthCoach wenselijk is. Deze derden zullen na het oordeel van VitaHealthCoach beschikken over dezelfde kwaliteiten.
5.5 Tussentijdse annulering van de overeenkomst is in beginsel niet mogelijk, behoudens de bepalingen genoemd in deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden de

Algemene voorwaarden VitaHealthCoach Versie: februari 2022

Pagina 2 van 9

volledige overeengekomen prijs te voldoen, tenzij er naar het oordeel VitaHealthCoach aanleiding is om anderszins overeen te komen.
5.6 In gevallen waarin sprake is van koop op afstand kan door de opdrachtgever geen gebruik worden gemaakt van het wettelijke herroepingsrecht, aangezien dit recht niet geldt in geval van op maat gemaakte diensten, bedoeld voor een specifiek persoon c.q. personen.

5.7 Indien de opdrachtgever met VitaHealthCoach een overeenkomst aangaat van minimaal één jaar, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met VitaHealthCoach zonder bijkomende kosten te ontbinden binnen 90 dagen na afsluiting van de overeenkomst en na voltooiing van 10 volledige trainingen. De opdrachtgever dient in dat geval enkel de eerste drie maanden en eventueel in rekening gebrachte inschrijffkosten te voldoen. Ontbinding dient tijdig en schriftelijk te geschieden.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever is gehouden alle informatie en gegevens, welke VitaHealthCoach naar haar oordeel nodig heeft voor het correct, volledig, veilig en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze aan VitaHealthCoach te verstrekken. Indien de voor de uitvoering benodigde informatie en gegevens niet tijdig, in gewenste vorm of op gewenste wijze aan VitaHealthCoach zijn verstrekt, heeft VitaHealthCoach het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

6.2 De opdrachtgever is gehouden VitaHealthCoach onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.3 De opdrachtgever mag aan de adviezen en dienstverlening van VitaHealthCoach hoge eisen stellen, maar de opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan VitaHealthCoach ter beschikking gestelde gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en informatie.

6.4 De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor:

 • het gebruik van de trainingen, begeleiding en/of advisering voor de doeleinden waarvoor

  deze zijn verstrekt;

 • het behalen van de door de opdrachtgever beoogde doelstellingen en resultaten;

 • het bieden of zorgen van een veilige locatie danwel inachtneming van de nodige

  voorzorgsmaatregelen. VitaHealthCoach is nimmer aansprakelijk voor enige letselschade van

  opdrachtgever aan haar dienstverlening.
  6.5 De opdrachtgever is verplicht de gegevens uit de eventueel ontvangen documenten/bescheiden te allen tijde door te lezen en te controleren op eventuele onjuistheden of onvolledigheden.
  6.6 De opdrachtgever is gehouden VitaHealthCoach toegang te verschaffen tot de locatie, het pand c.q. de ruimte danwel deze beschikbaar te stellen alwaar de overeengekomen diensten c.q. werkzaamheden door VitaHealthCoach zullen worden uitgevoerd, alsmede de daarvoor benodigde voorzieningen, aansluitingen en door VitaHealthCoach benodigde materialen. VitaHealthCoach heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de opdrachtgever niet aan genoemde verplichtingen voldoet.

  Artikel 7. Wijziging overeenkomst en annulering

  7.1 VitaHealthCoach behoudt zich te allen tijde het recht voor om een afspraak met de opdrachtgever – om welke reden dan ook – te verplaatsen of te annuleren. In overleg met VitaHealthCoach wordt de afspraak opnieuw ingepland.
  7.2 De opdrachtgever heeft het recht om afspraken te verplaatsen of te annuleren tot minimaal 24 uur voor de geplande afspraak. Indien de afspraak binnen 24 uur voor de geplande afspraak door

  Algemene voorwaarden VitaHealthCoach Versie: februari 2022

Pagina 3 van 9

opdrachtgever wordt verplaatst of geannuleerd, heeft VitaHealthCoach het recht de betreffende afspraak in rekening te brengen, Dit geldt ook in geval van no show.
7.3 VitaHealthCoach behoudt zich te allen tijde het recht voor om trainingsroosters en openingstijden te wijzigingen als daar gegronde redenen voor zijn.

Artikel 8. Ziekmelding en opschorting wegens ziekte

8.1 Indien de opdrachtgever niet kan deelnemen aan trainingen wegens ziekte, dient de opdrachtgever zich af te melden uiterlijk 24 uur voor de betreffende training.
8.2 Bij afwezigheid door ziekte geldt een eigen risico van twee weken. De overeenkomst kan na deze periode worden opgeschort voor maximaal een periode van 3 maanden. De opdrachtgever dient ziekte schriftelijk aan VitaHealthCoach kenbaar te maken.
8.3 In geval van langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst voor de duur van mimimaal 1 maand en maximaal 3 maanden worden opgeschort. In geval van zwangerschap geldt de opschorting tot 6 weken na de bevalling. Een dergelijke opschorting door opdrachtgever is enkel mogelijk na overlegging van een medische verklaring.

Artikel 9. Termijnen

9.1 Overeengekomen of opgegeven termijnen zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
9.2 Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever VitaHealthCoach schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij VitaHealthCoach alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de dienst uit te voeren. VitaHealthCoach is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.

9.3 Indien VitaHealthCoach gegevens en/of informatie nodig heeft van de opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de opdrachtgever deze gegevens en/of informatie aan VitaHealthCoach heeft verstrekt.

Artikel 10. Prijzen

10.1 Alle prijzen die VitaHealthCoach hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief overige kosten, zoals inschrijfkosten, administratiekosten, reiskosten en/of heffingen, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.
10.2 VitaHealthCoach behoudt zich het recht voor om haar prijzen tussentijds aan te passen. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling zijn hierbij uitgesloten.
10.3 De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan eventueel (kortings-)acties uit het verleden of in het verleden betaalde prijzen.

Artikel 11. Betaling en incasso

11.1 Betaling geschiedt middels automatische incasso.
11.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de eerst termijn vooraf te worden voldaan, de daarna volgende termijnen maandelijks aan het einde van de maand, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een ander betalingstermijn zijn overeengekomen.
11.3 Betaling zal – behoudens dwingendrechtelijke bepalingen – plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
11.4 Wanneer de automatische incasso wordt geweigerd of gestorneerd, ontvangt de opdrachtgever een betalingsherinnering per e-mail waarbij de opdrachtgever het verschuldigde bedrag 14 dagen

Algemene voorwaarden VitaHealthCoach Versie: februari 2022

Pagina 4 van 9

handmatig dient te voldoen aan VitaHealthCoach. VitaHealthCoach heeft in dit geval het recht om 5,00 aan administratiekosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.
11.5 Indien de betaling – bedoeld in het vorige lid – niet tijdig door VitaHealthCoach is ontvangen, is VitaHealthCoach gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten.

• • • • •

15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,10% over de volgende € 2.500,
5% over de volgende € 5.000,
1% over de volgende € 190.000,

0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,

11.6 Bij
overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten danwel middels schriftelijke verklaring te ontbinden en daarmee te toegang tot de lessen en/of trainingen met onmiddellijke ingang te ontzeggen.
11.7 De door de opdrachtgever gedane betalingen worden door VitaHealthCoach ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
11.8 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgever, voor zover de diensten ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.

Artikel 12. Betalingsonmacht

12.1 VitaHealthCoach is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de opdrachtgever:

 • in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;

 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

 • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

 • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

 • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.

  Artikel 13. Opschorting en ontbinding

  13.1 VitaHealthCoach heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien (1) de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, danwel (2) indien VitaHealthCoach kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.
  13.2 VitaHealthCoach is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
  13.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
  13.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VitaHealthCoach op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

  Algemene voorwaarden VitaHealthCoach Versie: februari 2022

niet tijdige betaling behoudt VitaHealthCoach zich het recht voor de uitvoering van de

Pagina 5 van 9

13.5 VitaHealthCoach behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de opdrachtgever of derden.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die VitaHealthCoach niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van VitaHealthCoach kan worden verlangd, dan is VitaHealthCoach gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van VitaHealthCoach en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van VitaHealthCoach. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop VitaHealthCoach geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VitaHealthCoach niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
14.3 In geval van overmacht zal VitaHealthCoach zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.
14.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van VitaHealthCoach gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is VitaHealthCoach gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte in rekening te brengen. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
14.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk (gedeeltelijk) ontbinden.
14.6 VitaHealthCoach is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Artikel 15. Intellectueel eigendomsrechten

15.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, toe aan VitaHealthCoach. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend VitaHealthCoach daartoe bevoegd.
15.2 De door VitaHealthCoach geleverde diensten en/of documenten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
15.3 De inhoud van de website van VitaHealthCoach waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom VitaHealthCoach en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van VitaHealthCoach
15.4 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op de door VitaHealthCoach ontwikkelde geestesproducten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van VitaHealthCoach, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
15.5 Na het einde van de overeenkomst hebben noch de opdrachtgever noch VitaHealthCoach jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie en gegevens, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.
15.6 Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van VitaHealthCoach door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever alle geleden schade van VitaHealthCoach en/of derden volledig te vergoeden.

Algemene voorwaarden VitaHealthCoach Versie: februari 2022

Pagina 6 van 9

Artikel 16. Aansprakelijkheid en vrijwaring

16.1 VitaHealthCoach heeft jegens de overeenkomst met de opdrachtgever een inspanningsverplichting, waarbij VitaHealthCoach de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoert, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. VitaHealthCoach heeft echter geen resultaatsverplichting en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten en/of beoogde doelstellingen van de opdrachtgever.
16.2 Indien VitaHealthCoach toch aansprakelijk kan worden gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 16.3 Indien – om welke reden dan ook – geen uitkering krachtens het in het vorige lid genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van VitaHealthCoach beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de afgelopen twee maanden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
16.4 VitaHealthCoach is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VitaHealthCoach aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan VitaHealthCoach kan worden toegekend;

 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

  16.5 Aansprakelijkheid van VitaHealthCoach voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen is uitdrukkelijk uitgesloten.
  16.6 VitaHealthCoach is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:

 • aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt;

 • het ontbreken of verloren gaan van bestanden die VitaHealthCoach aan de opdrachtgever heeft geleverd;

 • verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever;

 • gebruik van de diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;

 • het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van VitaHealthCoach door de

  opdrachtgever;

 • handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van de dienstverlening van

  VitaHealthCoach. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor gemaakte

  keuzes;

 • Psychische problematiek, gezondheidsklachten en/of lichamelijke klachten c.q. blessures

  naar aanleiding van de dienstverlening van VitaHealthCoach. De opdrachtgever is zelf

  verantwoordelijk voor het nemen van voldoende voorzorgsmaatregelen.

 • de gevolgen van contra-indicaties of relatieve contra-indicaties naar aanleiding van EMS-

  trainingen;

 • overschrijding van uitvoeringstermijnen;

 • fouten in gebruikte apparatuur of programmatuur;

 • schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich

  onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van VitaHealthCoach

  en/of de opdrachtgever;

 • schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de opdrachtgever inbreuk pleegt op

  intellectuele eigendomsrechten van derden.

  Algemene voorwaarden VitaHealthCoach Versie: februari 2022

Pagina 7 van 9

16.7 De opdrachtgever zal VitaHealthCoach vrijwaren en schadeloosstellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.
16.8 VitaHealthCoach heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de dienstverlening.

Artikel 17. Persoonsgegevens en privacy

17.1 VitaHealthCoach behandelt de gegevens van opdrachtgever vertrouwelijk en zorgvuldig conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring op de website van VitaHealthCoach. 17.2 Persoonsgegevens van opdrachtgevers worden enkel verwerkt voor het aanbieden van de diensten van VitaHealthCoach.

Artikel 18. Huisregels

18.1 Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van VitaHealthCoach.
18.2 Bij verlies of vermissing van de eigendommen van VitaHealthCoach door opdrachtgever, heeft VitaHealthCoach het recht de kosten hiervan in rekening te brengen bij opdrachtgever.
18.3 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de apparatuur en de studio op andere wijze te gebruiken dan waarvoor ze ontworpen zijn.
18.4 Opdrachtgever dient te allen tijde instructies door (medewerkers van) VitaHealthCoach op te volgen. Indien opdrachtgever de instructies niet of niet volledig opvolgt, heeft VitaHealthCoach het recht de toegang tot de training te ontzeggen.
18.5 Opdrachtgever en (medewerkers van) VitaHealthCoach zullen elkaar te allen tijde respecteren.

Artikel 19. Vertrouwelijkheid

19.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst. 19.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.
19.3 De gegevens die de opdrachtgever aan VitaHealthCoach verstrekt, zal VitaHealthCoach te allen tijde zorgvuldig bewaren.

Artikel 20. Klachtenregeling

20.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen schriftelijk binnen 5 dagen na uitvoering danwel binnen 5 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan VitaHealthCoach kenbaar te worden gemaakt.

20.2 Na genoemde termijn van 5 dagen, worden klachten niet meer in behandeling genomen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever.
20.3 Indien komt vast te staan dat de klacht gegrond is, zal VitaHealthCoach de training opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever zinloos is geworden. VitaHealthCoach is niet gehouden de overeengekomen dienstverlening te verrichten indien dit naar redelijkheid niet meer mogelijk of zinvol is.

Algemene voorwaarden VitaHealthCoach Versie: februari 2022

Pagina 8 van 9

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen VitaHealthCoach en de opdrachtgever, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
21.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.

21.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar VitaHealthCoach is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.

Contra-indicaties en relatieve contra-indicaties van EMS-training

Opdrachtgever is op de hoogte van de op de website genoemde contra-indicaties en relatieve contract-indicaties. Wanneer de opdrachtgever een training volgt met één of meer contra-indicaties of relatieve contra-indicaties is dit geheel op eigen risico. De opdrachtgever dient relatieve contra- indicaties schriftelijk te melden aan VitaHealthCoach voorafgaand aan een EMS-training. De opdrachtgever mag enkel een EMS-training volgen in overleg en met goedkeuring van een behandelend arts.

Contra-indicaties

 • Epilepsie

 • Neurologische ziekten

 • Pacemaker

 • Zwangerschap

 • Tumoren

  Relatieve contra-indicaties

 • Tuberculose

 • Diabetes mellitus

 • Verstoorde bloedstollingsziekte

 • Ziektebeelden met koorts, virus- en bacteriële infecties

 • Hart- en vaartziekten

 • Buikwandhernia en liesbreuk

 • Bloedingen en verhoogde bloedingsneiging (hemofilie)

 • Zware doorbloeding stoornissen

 • Arteriosclerose in vergevorderd stadium

  Veiligheid EMS-training

 • De opdrachtgever moet direct stoppen met de oefening als hij/zij zich ziek, duizelig, misselijk voelt of als hij/zij pijn op de borst krijgt.

 • De opdrachtgever sluit geen elektroden af of aan terwijl de apparatuur in werking is. Het programma en de apparatuur dienen te worden uitgezet om blessures te voorkomen.

 • De opdrachtgever gebruikt geen elektroden voor een ander deel van het lichaam dan waar ze voor bedoelt zijn.

 • Er worden geen elektroden aangelegd op of dichtbij aangedane huid (wonden, ontstekingen, eczeem, irritaties etc.).

 • Wanneer de elektroden te heet aanvoelen op de huid moet de opdrachtgever dit onmiddellijk aangeven, zodat het programma kan worden stopgezet.

 • De training wordt gestart met lage impuls intensiteit en wordt verhoogd met kleine stapjes. Pagina 9 van 9

  Algemene voorwaarden VitaHealthCoach Versie: februari 2022